polski   Polska  małopolskie   Moje Podwórko   |  Poczta 
  Portal Sobota - 26 maja 2018 Eweliny, Jana, Pawła      "Jeśli wszystko jest stracone, oprócz miłości - nic nie jest stracone". Pam Brown  
Szukaj     Szukaj wg branz Dodaj wpis
Powiększ +

2009-07-15 JAK WYROBIĆ PASZPORT?

Paszport wydawany jest przez wojewodę małopolskiego osobom, które są na stałe zameldowane w województwie małopolskim. Wniosek należy złożyć osobiście. Paszport można również odebrać wyłącznie osobiście.

WYMAGANE DOKUMENTY
1)Wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, podpisany własnoręcznie przez wnioskodawcę.
2)Dwie jednakowe, kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane
w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Fotografie muszą spełniać specjalne wymogi,
o których zakłady fotograficzne zostały poinformowane. Muszą to być fotografie:
- wykonane na jednolitym, jasnym tle,
- posiadające dobrą ostrość,
- pokazujące całą głowę aż do wysokości barków,
- pokazujące wyraźnie oczy i twarz, która powinna zajmować 70-80% fotografii,
- osoba na zdjęciu nie może mieć nakrycia głowy oraz ciemnych okularów, musi patrzeć na wprost, mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta oraz twarz nie zasłoniętą włosami.
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia takiej fotografii jest orzeczenie
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku.
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografie przedstawiające ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może jednak zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W tym przypadku dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia takiej fotografii jest zaświadczenie
o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
3)Odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie paszportu zawarła związek małżeński za granicą.
4)Dowód uiszczenia opłaty paszportowej - oryginał.
Osoba ubiegająca się o paszport przedkłada do wglądu również dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie.

OPŁATY
Opłata paszportowa:
1) 140 zł - opłata podstawowa,
2) 420 zł - opłata za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony
z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza,
3) 70 zł - emeryci.
Opłatę za wydanie paszportu obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
- zmiany danych osobowych, które podlegają wpisowi do paszportu,
- zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości,
- braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:
- osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,
- żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

Za wydanie paszportu można zapłacić w:
- kasie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 6,
- kasie Oddziału Zamiejscowego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Nowym Sączu,
- kasie ajencji PKO w siedzibie Oddziału Zamiejscowego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Tarnowie,
- za pośrednictwem urzędów pocztowych lub banków na konto:
Zakład Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Kredyt Bank SA II O/Kraków
nr 06 1500 1487 1214 8001 6265 0000.

PASZPORTY DLA DZIECI
- dzieci powyżej 13 roku życia dostają paszport biometryczny ważny 10 lat;
- dzieci w wieku od 5 do 13 lat otrzymują paszport biometryczny ważny 5 lat,
- dzieci przed ukończeniem 5 roku życia mogą otrzymać paszport tymczasowy, ważny 12 miesięcy, który nie jest biometryczny, lub - na żądanie rodziców, paszport biometryczny ważny przez 5 lat.
OPŁATY
Opłata paszportowa:
1)Dzieci, które w dniu złożenia wniosku, nie ukończyły 7 roku życia - 30 zł.
2)Dzieci, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 7 lat, a nie ukończyły 13 roku życia - 60 zł.
3)Dzieci, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18 roku życia - 140 zł.

Uczniowie, studenci, dzieci niepełnosprawne lub przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych wnoszą opłatę obniżoną o 50 proc.
Wniosek o paszport muszą złożyć osobiście oboje rodzice (opiekunowie) wraz z dzieckiem. Odbioru paszportu może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów. Dzieci, które ukończyły 13 lat, odbierają paszport osobiście, w obecności przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów.

GDZIE MOŻNA ZAŁATWIĆ PASZPORT

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Paszportowy
Kraków, ul. Przy Rondzie 6 (parter, sala obsługi paszportowej)

Adres do korespondencji
Małopolski Urząd Wojewódzki
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
e-mail: so@malopolska.uw.gov.pl

Telefony
Kierownik Oddziału: 012 39 21 812
Informacja paszportowa: 012 39 21 820, 012 422 71 70
Depozyt paszportowy (informacja o możliwości odbioru paszportu): 012 39 21 806

Godziny obsługi mieszkańców
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek-piątek 8:00-17:00

PUNKTY PASZPORTOWE, W KTÓRYCH MOŻNA ODEBRAĆ PASZPORT ORAZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O JEGO WYDANIETerenowy Punkt Paszportowy w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Batorego 2
tel. 033 87 34 212
Godziny obsługi mieszkańców:
poniedziałek 8:00-15:00
wtorek 9:00-16:15
środa-piątek 8:00-15:00

red.

 Kultura
 Sport
 Ogłoszenia
 Aktualności
15/11 Pieniądze dla Lanckorony
 Oświata
 Bezpieczeństwo
 Zdrowie

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA